Επιστολή προς την Υπουργό Παιδείας

Η Πρόεδρος της Αδελφότητος έστειλε στην Υπουργό Παιδείας  την παρακάτω επιστολή με θέμα την εισαγωγή του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης σε όλες τις βαθμίδες εκπαιδεύσεως:

’Αγρίνιο,  18 Μαΐου 2020

Ἐπίτιμη Κυρία ὑπουργός,

Χριστὸς Ἀνέστη!

Διάβασα στὸν ἡμερήσιο τύπο, ὅτι σκέπτεσθε νὰ εἰσαγάγετε τό μάθημα τῆς σεξουαλικῆς διαφωτίσεως σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ’Εκπαιδεύσεως, ἀρχίζοντας ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο.

Ἐπιτρέψτε μου νὰ Σᾶς πῶ, ὅτι τὸ θεωρῶ ἀπαράδεκτο καὶ ἀντιπαιδαγωγικό. Θὰ Σᾶς μιλήσω σὰν παλαιὰ ’Εκπαιδευτικός. Καὶ ἐξηγοῦμαι:

Ὑπῆρξα φοιτήτρια στὸ ΕΚΠΑ – Παιδαγωγικὸ Τμῆμα – τοῦ ἀειμνήστου Σπυρίδωνος Καλλιάφα. Ἐξαιρετικοῦ Παιδαγωγοῦ. Ὁ ἴδιος ἦταν φοιτητὴς τῶν Άντλερ, Γιούγκ καὶ Φρόϋντ, τῶν τριῶν Εἰσηγητῶν τῆς Ψυχολογίας τοῦ Βάθους.

Σᾶς μεταφέρω ἐπὶ λέξει, αὐτὰ ποῦ μᾶς εἶπε γιὰ τὸ συγκεκριμένο θέμα, ἀπὸ τὶς ἰδιόχειρες Σημειώσεις ποὺ κρατοῦσα. (Οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μου).

«Κυρίες καὶ Κύριοι! Θὰ γίνετε Γονεῖς, πατέρες καὶ μητέρες. Ἐσεῖς θὰ μυήσετε τὰ παιδιὰ στὸ ὑπέροχο μυστικὸ τῆς ζωῆς. Ποτὲ τὸ Σχολεῖο. Ποτὲ ὁ Δάσκαλος. Καὶ τὸ Σχολεῖο καὶ ὁ Δάσκαλος εἶναι ἀκατάλληλοι γι’ αὐτὸ τὸ ἱερὸ θέμα.

Ὁ πατέρας, θὰ μιλήση στὰ ἀγόρια. Ἡ μητέρα, στὰ κορίτσια. Μὲ πολλὴ προσοχή. Μὲ ἱερὸ δέος.

Θὰ ἐρωτήσετε: – Καὶ ἂν δὲν ὑπάρχη πατέρας;

Τότε, θὰ μιλήση ἡ μητέρα.

-Καὶ ἂν δὲν ὑπάρχη μητέρα;

-Τότε, θὰ μιλήση ὁ πατέρας.

-Καὶ ἂν δὲν ὑπάρχει οὔτε ὁ ἕνας οὔτε ὁ ἄλλος;

-Τότε, θὰ ἀφήσετε τὸ θέμα στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Θεοῦ. Θὰ μεγαλώση τὸ παιδὶ καὶ θὰ τὸ ἐννοήση διά τῆς ζωῆς».

Αὐτὰ τὰ λόγια τοῦ Καλλιάφα.

Ἐρχόμαστε τώρα στὴ σημερινὴ πραγματικότητα: Ὁ ὁμαδικὸς διαφωτισμὸς μέσα στήν αἴθουσα διδασκαλίας εἶναι ἀντιπαιδαγωγικὸς καὶ ἐπικίνδυνος.

Ὅσο καὶ ἂν περάσουν ἀπὸ εἰδικὰ σεμινάρια οἱ Ἐκπαιδευτικοί μας, ὅσο καὶ ἂν ἐπιμορφωθοῦν, οἱ ἐρωτήσεις τῶν παιδιῶν θὰ εἶναι τέτοιες καὶ τόσες, δεδομένου μάλιστα ὅτι τὰ τμήματα εἶναι μικτά, ὥστε τὸ θέμα θὰ ξεφύγη. Θὰ γελοιοποιηθῆ ἢ θὰ ἐκτραπῆ. Ἐπιτρέψτε μου δὲ τὴν ἔκφραση, θὰ αἰσχροποιηθῆ.

Παράδειγμα: Στὴ Σουηδία καὶ σὲ ἄλλες Εὐρωπαϊκὲς χῶρες ἐφαρμόστηκε πρὸ ἐτῶν «πιλοτικὰ» τὸ μάθημα τοῦ ὁμαδικοῦ σεξουαλικοῦ διαφωτισμοῦ. Ἀποτέλεσμα; Αὐξήθηκαν οἱ ἐγκυμοσύνες τῶν μαθητριῶν καί, κατὰ συνέπειαν, καὶ οἱ ἐκτρώσεις. Καταργήθηκε τότε ἀμέσως τὸ μάθημα τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς στὰ Σχολεῖα.

Μπορεῖ, βέβαια, μερικὲς χῶρες νὰ τό συνεχίζουν. Ἐμᾶς ὅμως μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας.

Ὡς πρὸς τὴν εἰσαγωγὴ δὲ τοῦ μαθήματος στὰ Νηπιαγωγεῖα, ἀφῆστε τὰ ἀγγελούδια αὐτὰ στὴν ἁγνότητα τῆς ψυχῆς τους καὶ μὴν τὰ μολύνετε μὲ πράγματα ἀκατανόητα γι’ αὐτά.

Καὶ ἕνα τελευταῖο: Κι αὐτὸ ὁ ἀείμνηστος Καλλιάφας μᾶς τὸ εἶπε: Ρώτησαν τὸν Μεγάλο Παιδαγωγὸ Ἑρρῖκο Πεσταλότσι:

-Ποιὸ εἶναι τὸ καλύτερο Σχολεῖο;

-Τὰ γόνατα τῆς Μητέρας, ἀπήντησε.

Κυρία ὑπουργός,

Ἀποσῦρτε τὸ Νομοσχέδιο! Ἄν δὲν τὸ κάνετε, θὰ ἔχετε τὴν κατακραυγὴ ὅλων τῶν ὀρθοφρονούντων Ἑλλήνων, ποὺ εἶναι ἡ συντριπτικὴ σιωπηλὴ πλειοψηφία.

Κι ἂν τὸ περάσετε, βρῆτε τὸν ἡρωισμὸ νὰ τὸ ἀποσύρετε. Βέβαια, θὰ ὑπάρξουν καὶ οἱ ἀντίθετες φωνές. Ἀλλὰ ἡ Ἀλήθεια εἶναι μία!

Μητέρες μᾶς χρειάζονται! Καὶ τέτοιες ὑπάρχουν πολλές. Ἔτσι ἡ Πατρίδα μας θὰ πάη μπροστά!

Μὲ ἐξαιρετικὴ τιμὴ

Οὐρανία Α. Λανάρα

Κοινοποίησις:1) Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος

Κον Κυριάκον Κ. Μητσοτάκην

2) Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Αἰτωλίας καὶ
Ἀκαρνανίας Κον  Κοσμᾶν

3) Τοπικόν Τύπον