Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 5η

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, παρακινούμενος από την ευσπλαγχνίαν του, από την πολλήν του αγαθότητα, από την πολλήν του αγάπην οπού έχει εις το γένος μας, σιμά εις τα πολλά...

Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 4η

«Έν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην και πάντα τα εν αυτοίς» κλπ, λέγει ο προφήτης Μωϋσής πεφωτισμένος εκ Πνεύματος αγίου εις την Αγίαν και Ιεράν Γραφήν.             Τον παλαιόν καιρόν, χριστιανοί μου, εγίνοντο καλοί οι άνθρωποι. Αναμεταξύ εις τους πολλούς έχομεν και ένα ονομαζόμενον Μωϋσήν....

Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 3η

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός μας, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, παρακινούμενος από την ευσπλαγχνίαν του, από την πολλήν του αγαθότητα, από την πολλήν του αγάπην οπού έχει εις το γένος μας, σιμά εις τα...

Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 2η

«Είς οποίαν χώραν και πόλιν εισέλθετε λέγετε ειρήνη τη πόλει εκείνη», φησίν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις το άγιον και ιερόν του Ευαγγέλιον. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, αυτός...

Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 1η

ΔΙΔΑΧΗ 1η            «Εις ην δ΄αν πόλιν εισέλθετε λέγετε ειρήνη τη πόλει ταύτη», λέγει ο Κύριος εις το άγιον και ιερόν Ευαγγέλιον. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής...

Απόσταγμα διδαχών του Αγίου

         Ο Χριστόφορος Περραιβός κατέγραψε ένα απόσπασμα από τη Διδαχή του μεγάλου Διδάχου στην Πάργα, όταν πήγε και είδε «υπέρ τους δέκα ιερούς ναούς εντός και εκτός του φρουρίου, κατοίκους δε μόλις τεσσάρων χιλιάδων ψυχάς». Τη Διδαχή πληροφορήθηκε ο Περραιβός από τους γέροντες της Πάργας.:       «Ευλογημένοι χριστιανοί, αι...