Οι Προφητείες του Αγίου Κοσμά

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ Ο Προφήτης Άγιος Κοσμάς Οι προφητείες, όπως και οι Διδαχές, δεν γράφτηκαν από τον ίδιο τον Άγιο, αλλά από φλογερούς μαθητές και ακροατές του. Για τους σκλαβωμένους Έλληνες οι προφητείες του Πατροκοσμά ήταν το πιο αγαπημένο τους ανάγνωσμα. Αναπτέρωναν το ηθικό, τόνωναν το φρόνημα, θέριευαν...

Οι επιστολές του Αγίου Κοσμά

     Είναι σημαντικό το ότι από τις δεκατέσσερες Επιστολές του Αγίου που έχουν ως σήμερα βρεθεί, οι έντεκα αναφέρονται στην ίδρυση Σχολείων και στο διορισμό από τον ίδιο σχολικών εφόρων για την διακυβέρνηση και καλή λειτουργία των Σχολείων. Έχουν δε δημοσιευθεί μεταξύ των ετών 1867 – 1940. Οι Επιστολές...

Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 8η

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, βλέποντας το γένος των ανθρώπων, οπού δεν τον εγνώριζαν να τον πιστεύσουν, οπού αυτός είναι και εις τον ουρανόν και εις την γην και εις όλα τα ποιήματα αυθέντης...

Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 7η

       «Ερευνάτε τας Γραφάς οτι εν αυταίς ευρήσετε ζωήν αιώνιον». Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελ­φοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, παρακινούμενος ο Κύριός μας από την ευσπλαγχνίαν του από την πολλήν αγαθότητά του,...

Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 6η

“Ιδού εξήλθεν ο σπείρων του σπείραι τον σπόρον αυτού. Και εν τω σπείρειν αυτόν ό μεν έπεσεν παρά την οδόν και κατεπατήθη και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγαν αυτόν και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φυέν ανατείλαντος του ηλίου εξηράνθη δια το μη έχειν ικμάδα και έτερον έπεσεν...

Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 5η

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, παρακινούμενος από την ευσπλαγχνίαν του, από την πολλήν του αγαθότητα, από την πολλήν του αγάπην οπού έχει εις το γένος μας, σιμά εις τα πολλά...

Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 4η

«Έν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην και πάντα τα εν αυτοίς» κλπ, λέγει ο προφήτης Μωϋσής πεφωτισμένος εκ Πνεύματος αγίου εις την Αγίαν και Ιεράν Γραφήν.             Τον παλαιόν καιρόν, χριστιανοί μου, εγίνοντο καλοί οι άνθρωποι. Αναμεταξύ εις τους πολλούς έχομεν και ένα ονομαζόμενον Μωϋσήν....

Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 3η

Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός μας, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, παρακινούμενος από την ευσπλαγχνίαν του, από την πολλήν του αγαθότητα, από την πολλήν του αγάπην οπού έχει εις το γένος μας, σιμά εις τα...

Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 2η

«Είς οποίαν χώραν και πόλιν εισέλθετε λέγετε ειρήνη τη πόλει εκείνη», φησίν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εις το άγιον και ιερόν του Ευαγγέλιον. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής κτίσεως, αυτός...

Οι διδαχές του Αγίου Κοσμά – Διδαχή 1η

ΔΙΔΑΧΗ 1η            «Εις ην δ΄αν πόλιν εισέλθετε λέγετε ειρήνη τη πόλει ταύτη», λέγει ο Κύριος εις το άγιον και ιερόν Ευαγγέλιον. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Θεός, αδελφοί μου, ο γλυκύτατος αυθέντης και δεσπότης, ο ποιητής των αγγέλων και πάσης νοητής και αισθητής...